Základní činnosti

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:

  • Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.
  • Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku.
  • Přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
  • Odhaluje přestupky, jiné správní delikty a trestné činy, za přestupky ukládá v blokovém řízení pokuty nebo věc postupuje ke správnímu řízení, jiné správní delikty postupuje ke správnímu řízení, předává pachatele trestných činů po jejich zadržení Policii ČR, činí oznámení o podezření ze spáchání trestného činu.
  • Upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.
  • Zajišťuje bezpečnost a pořádek při mimořádných akcích.
  • Provádí odchyt toulavých zvířat.
  • Zabezpečuje nebezpečné přechody pro chodce v čase, kdy jdou děti do škol.
  • Působí preventivně a výchovně formou besed pro žáky základních škol i pro ostatní skupiny občanů.
Call Now Button